Fondens formål

Det hedder i fundatsens § 4 og § 5:

 

§ 4.

Fondets årlige nettoindtægt anvendes til følgende formål:

 

  • at støtte militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning;
  • at støtte formål vedrørende det frivillige militære forsvar og med særligt henblik på hjemmeværnet, og
  • at støtte medicinsk forskning og behandling med særlig henblik på nefrologi,

 

- alt efter bestyrelsens skøn.

 

§ 5.

Uddelingen foregår i portioner efter bestyrelsens skøn, ligesom midlerne fordeles mellem de enkelte formål efter bestyrelsens skøn.

Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af bestyrelsen.

 


Igennem Fondens levetid har det været sådan, at efter bestyrelsen har besluttet hvor stor en del af årets nettoindtægt, der skal bruges til konsolidering og eventuelle andre hensættelser, uddeles den resterende del til kvalificerede legatansøgere, således at ikke under 2/3 er uddelt til medicinske formål, navnlig nefrologisk forskning, medens resten som udgangspunkt er fordelt ligeligt mellem militærhistorisk/våbenhistorisk forskning og det frivillige forsvar.

 

For tiden er det således, at 70% af nettooverskuddet uddeles til medicinsk forskning. Resten deles mellem militærhistorisk/våbenhistorisk forskning og det frivillige forsvar med 15% til hver.

 

Fonden uddeler i almindelighed ikke beløb til rejseomkostninger, opholdsomkostninger, lønomkostninger eller andre meget personligt orienteret omkostninger for de enkelte legatansøgere.

 

Fondsbestyrelsen tilstræber altid ved sine vurderinger og valg af legatmodtagere blandt ansøgerne at sørge for, at uddelingerne sker i fondsstifterens ånd, således at fondsstifterens ønsker og hensigter i videst muligt omfang efterleves.

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180